You are here: Home » regulamin
regulamin

Regulamin imprezy organizowanej przez Szkołę kajakarstwa górskiego i Raftingu RETENDO

 1. Organizatorem imprezy jest Szkoła Kajakarstwa Górskiego i Raftingu Retendo z siedzibą w Krakowie przy ul. Moszyńskiego 28.
 2. Kierownikiem spływu jest wyznaczony przez RETENDO Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością kajakarstwo, przedstawiony uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć.
 3. RETENDO zapewnia wszystkim uczestnikom miejsce w jednostkach pływających, sprzęt niezbędny do nimi kierowania oraz wymagany sprzęt asekuracyjny i ratunkowy.
 4. Opiekunem grupy uczestników jest przydzielony im przez organizatora opiekun.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń swojego opiekuna niezbędnych do przeprowadzenia imprezy.
 6. Uczestnicy biorą udział w imprezie w stanie trzeźwym.
 7. Uczestnik co do którego kierownik imprezy z ramienia RETENDO będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące jego stanu trzeźwości nie będzie dopuszczony do udziału w imprezie.
 8. Przed i w trakcie imprezy obowiązuje absolutny zakaz spożywania, wnoszenia, podawania i sprzedaży alkoholu.
 9. Podczas trwania imprezy nie wolno:
  • palić papierosów,
  • wyrzucać za burtę niczego co może zanieczyścić środowisko,
  • opuszczać jednostki bez pozwolenia swojego opiekuna.
  • wypychać, wyrzucać itp. innych uczestników,
  • uderzać wiosłem (pagajem) innych uczestników ani pontonów,
  • odpychać się pagajem od innych pontonów oraz od kamieni, brzegu i dna bez wyraźnego polecenia swojego opiekuna,
  • Podczas płynięcia uczestnik ma obowiązek przebywania w prawidłowo zapiętej kamizelce i kasku, które zapewnia RETENDO.
 1. Na terenie Pienińskiego Parku Narodowego obowiązuje zachowanie ciszy, oraz zakaz niszczenia przyrody.
 2. Podczas przepływania przez odcinek Dunajca w Pienińskim Parku Narodowym obowiązuje zakaz wysiadania na brzeg.
 3. Za umyślne zniszczenie sprzętu uczestnik będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, a w sytuacji gdy zniszczenie sprzętu narazi życie lub bezpieczeństwo uczestników pociągnięty będzie do odpowiedzialności karnej.
 4. W stosunku do uczestników innych imprez (tratwy flisackie, kajakarze, turyści piesi itd.) uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania.
 5. Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu może być powodem do wykluczenia uczestnika ze spływu.